Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

 

Kinderfysiotherapie

 

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren (de

motoriek) van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. En bewegen is leuk! Toch? Bij sommige

kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan bij andere kinderen, waardoor

bewegen en spelen soms minder goed gaan dan bij leeftijdsgenootjes en ook minder leuk

is.

 

Een kinderfysiotherapeut helpt het bewegen weer leuk te maken, zodat een kind weer

kan roepen: “Kijk eens wat ik kan!

 

Zie ook:

Kinderbekkenfysiotherapie

Fitkids

Plagiocephalometrie

 

Wanneer kunt u een kinderfysiotherapeut inschakelen?

 

0 - 2 jaar

- baby’s die overmatig strekken en huilen of zich asymmetrisch ontwikkelen

- baby’s die een hoge of lage spier spanning hebben en daardoor achterblijven in de

  motorische ontwikkeling 

- baby’s die een afplatting van hun hoofdje hebben

- baby’s die niet komen tot rollen, kruipen, zitten of staan en lopen.

 

2 - 4 jaar

- peuters die nog veel vallen

- peuters die niet soepel bewegen

- peuters met een afwijkend looppatroon

- peuters die op de teentjes blijven lopen

 

Schoolgaand kind (4 - 12 jaar)

- kinderen die instabiel blijven door bijv. een lage spierspanning, die vaak vallen en snel

  moe zijn 

- kinderen die niet goed mee durven doen in het speellokaal of angst hebben bij klimmen

- kinderen die moeite hebben met het vangen van een bal

- kleuters die opvallen op school bij ‘de werkjes’ zoals bij knippen, prikken, kleuren, enz.

- kinderen die moeite hebben met de ruimtelijke oriëntatie, zoals bijv. moeite met het

naleggen van mozaïekjes

- kinderen die moeite hebben met het verwerken van zintuigprikkels zoals kinderen die

  overgevoelig zijn voor aanraking, evenwichtsprikkels of lawaai

- kinderen met schrijfproblemen

- kinderen met ademhalingsproblemen

- het schoolkind dat niet goed kan meedoen in sport en spel

- kinderen met houdingsproblemen

- kinderen met pijnklachten in het bewegingsapparaat

- kinderen met zwaardere problematiek zoals met bepaalde syndromen, spierziekten of

  neurologische afwijkingen

 

Schoolgaand kind (13 - 18 jaar)

- houdingsafwijkingen (scoliose, kyfose)

- Ademhalingsproblemen

- Rugpijn

- Hoofdpijn

- Pijnklachten van gewrichten: bijvoorbeeld de knie of enkel

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

 

De eerste afspraak: 

Baby’s (0 tot ongeveer 1 ½ jaar) worden thuis in hun vertrouwde

omgeving onderzocht en behandeld. Bovendien kunnen op deze manier concrete en

praktische adviezen voor in de thuissituatie gegeven worden. Denk bijvoorbeeld aan het

roterend hanteren van een baby of het leren spelen op de buik. Af en toe spreken we

ook na een aantal keren af op de praktijk.

 

Peuters (1 ½ tot 4 jaar) komen eerst een aantal keren ter observatie in

de praktijk. Zo raakt het kind vertrouwd met de therapeut en de nieuwe omgeving.

We leren het kind kennen en krijgen een beeld van zijn of haar functioneren. In de loop

van een aantal behandelingen besluiten we of we de begeleiding voort zetten of dat we

bijvoorbeeld doorverwijzen naar een andere discipline.

 

Schoolkinderen komen de eerste keer op de praktijk voor een uitgebreid onderzoek (dit

duurt ongeveer een uur). Naderhand kunnen we u vertellen of kinderfysiotherapie nodig

is. Vervolgens maken we een afspraak voor de behandeling. Tijdens het onderzoek

bekijken we de motorische ontwikkeling tot dusver doorgemaakt, zowel de grove als

fijne motoriek. Ook besteden we aandacht aan aspecten als de sociaal-emotionele

ontwikkeling, de spraak-taal ontwikkeling, de spelontwikkeling en enkele neurologische

aspecten. Het komt erop neer dat we gaan rennen, springen, gooien, vangen, kleuren of

schrijven etc. U ontvangt t.z.t. altijd een verslag over het verloop van het onderzoek.

 

Middelbare scholieren komen net als de schoolkinderen voor een uitgebreid onderzoek.

Meestal is er sprake van een houdingsprobleem of een heel specifieke vraag,

bijvoorbeeld betreffende het schrijven of leren.

Sommige kinderen komen alleen voor een screening.

 


Soms is er sprake van een uitgebreidere problematiek of heeft u zelf als ouder veel

vragen over de algehele ontwikkeling van uw kind. Wij kunnen dan uw kind via de

huisarts doorverwijzen naar een andere discipline. Bij consultatie van andere disciplines

kunt u denken aan bijvoorbeeld een podotherapeut, een orthopedagoge, een

speltherapeut, een ergotherapeut etc. Soms komt het voor dat we een kind niet

behandelen, maar dat we na verloop van tijd nog wel een keer een afspraak maken

voor een herhalingsonderzoek.

 

In het algemeen doen we onderzoek aan de hand van het Algemeen

KinderFysiotherapeutisch Onderzoek en verder brengen we vaardigheden van kinderen

in kaart aan de hand van motorische testen en/of observatie schalen, die genormeerd

zijn voor Nederlandse kinderen. Per kind worden meerdere metingen gedaan, dus

ook meerdere testen gebruikt.

 

Naar aanleiding van het gedane onderzoek maken wij een verslag voor u, uw huisarts,

de schoolarts /consultatiebureau-arts en eventueel de leerkracht van school of andere

hulpverlenende instanties. We bespreken de resultaten daarin en geven een conclusie

of behandeladvies.

De behandeling wordt zo goed mogelijk afgestemd op de dagelijkse

(school)vaardigheden. Dat wil zeggen dat, zo mogelijk in overleg met de leerkracht bij

schoolkinderen, een plan van aanpak wordt gemaakt. Over de wekelijkse vorderingen is

meestal schriftelijk contact via b.v. het heen-en-weer-schriftje wat het kind meeneemt

van de kinderfysiotherapeut en daarna weer mee naar school. Ook kan het zijn

dat de kinderfysiotherapeut aanwezig is bij gesprekken over uw kind op school.

 

Tijdens een behandeling zijn de ouders (in de meeste gevallen)

aanwezig om te zien waar het kind aan werkt en hoe de ouder het kind

kan ondersteunen. Vaak wordt het materiaal mee naar huis gegeven om

zo thuis verder te oefenen. Hoe meer ervaring en herhaling een kind kan opdoen, des te

beter worden de prestaties en het zelfvertrouwen. Het materiaal is vaak uitdagend en dat

maakt het “(t)huiswerk(en)” des te leuker. Zowel ouders als kind beleven veel plezier

tijdens de behandeling.

 

De behandeling vindt meestal eens per week plaats en is gerelateerd aan

de hulpvraag. Het doel van de behandeling wordt besproken met de ouders. Kinderen

van groep 4 en oudere kinderen komen in principe altijd na schooltijd. Een behandeling

duurt ongeveer 30 minuten.

 

Aan het einde van de behandelsessies wordt er weer een verslag gemaakt voor u, de

verwijzer en eventuele andere betrokkenen. Het komt zeer regelmatig voor dat we het

kind na verloop van tijd opnieuw testen om te kijken of het nog steeds goed gaat met het

kind.

 

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy