Van Optimale Zorg naar Optimaal Bewegen

Aanmelden

 

Doorgaans meldt U zich telefonisch aan met tel. 077-3980825. Liefst tussen 8.00u en

12.00u. in de ochtend, omdat wij danrechtstreeks bereikbaar zijn voor aanmeldingen,

vragen, het verzetten van afspraken enz.

Voor het overige zijn wij bereikbaar via onze telefoon-beantwoorder. Hoewel wij beseffen

dat U de confrontatie met dit apparaat mogelijk als onprettig ervaart, kiezen voor deze

werkwijze om de kwaliteit en de continu´teit van onze behandelingen te kunnen

waarborgen. Niemand vindt het immers plezierig wanneer zijn/haar behandeling

wordt onderbroken, wanneer dit niet per se noodzakelijk is.

 

Meermaals per dag beluisteren wij de ingesproken boodschappen.

Kortom: Wanneer U Uw naam en telefoonnummer duidelijk heeft ingesproken, bellen

wij U zo snel mogelijk terug.

 

U kunt zich ook aanmelden via email: fysiotherapie.coenen @ hetnet.nl

 

hy

 

l

 

De eerste zitting

Het behandelgebied van de fysiotherapeut is uitgebreid en vraagt dan

ook om een secuur vooronderzoek en om een nauwgezette fysiotherapeutische

diagnosestelling, voorafgaande aan de behandeling van het voorgelegde probleem.

 

Wij hebben de Belofte van Geheimhouding afgelegd en wij hechten grote waarde aan

bescherming van Uw privacy. Tijdens de eerste behandeling vinden screening, intake en

onderzoek plaats. Het gaat hierbij om Horen, Zien en Palperen.

 

A. Horen:

Tijdens screening en intake informeren wij naar Uw hulpvraag en Uw klachtomschrijving,

naar het moment van ontstaan van deze klacht en naar het klachtenbeloop. Ook

informeren wij naar Uw ziektegeschiedenis, doorgemaakte trauma’s, operatieve ingrepen,

familiaire aandoeningen het gebruik van medicatie en/of hulpmiddelen, de aanwezigheid

van hoge stressfactoren en naar evt. eerdere paramedische behandelingen. Daar waar

nodig verzoeken wij U om een vragenlijst in te vullen, die ons meer informatie verschaft

rondom Uw probleem. Vraag ons gerust om uitleg, wanneer U het doel van een of

meerdere van onze vragen niet begrijpt.

 

B. Zien

Vervolgens inspecteren wij het aangedane gebied en alle weefsels/structuren die in

verband kunnen staan met Uw klacht. De inspectie kan zich onder andere richten op Uw

houding, looppatroon, op het bewegingsverloop, op gewrichtsstanden, op

(contour)verschillen tussen links en rechts, op (niet)-fysiologisch verloop van de

wervelkolom, op reflex-gevoeligheid, Uw reactievermogen, het verloop en de frequentie

van Uw ademhaling, op de aanwezigheid van huidlittekens en/of op zwelling/kleur van de

huid.

 

C. Palperen

Wij tasten weefsels af en bewegen met Uw gewrichten op zoek naar beperkingen, te grote

bewegelijkheid of juist blokkades. We meten de spierkracht in en om aangedane gebieden

en gaan in betreffende weefsels op zoek naar verhoogde/verlaagde spierspanning,

verhardingen, strengvorming, temperatuurverschillen, zwelling, verklevingen en ook

onderzoeken wij zo nodig de mate van plooibaarheid en indrukbaarheid van de weefsels.

Ook kan het nodig zijn om Uw pols te voelen en een hartslagcontrole te doen, eventueel in

relatie tot een conditietest.

 

 

 

 

 

Wat doen wij met deze onderzoeksbevindingen

Aan de hand van onze bevindingen kunnen wij ons een beeld vormen over oorzaak en

gevolg van Uw probleem.

 

Wij kunnen nu: 

• Inschatten of en in hoeverre Uw klacht therapietoegankelijk zal zijn. 

• In kaart brengen waar wij ons in volgorde van behandelen op moeten

  gaan richten. 

• Een inschatting maken over de mate van verwacht herstel. 

• Een fysiotherapeutische behandelplan opstellen dat logisch voortvloeit

  uit de combinatie van Uw hulpvraag en onze onderzoeksbevindingen. 

• Een gericht behandelplan aan U voorleggen en daarbij (zo mogelijk)

  een inschatting maken van de behandelfrequentie en het te verwachten aanta

  behandelsessies.

 

Vervolgtraject

Wanneer Uw Hulpvraag en ons Behandelplan met elkaar overeen

stemmen, gaan wij bij de tweede en daarop volgende sessies over tot

een specifiek op Uw hulpvraag afgestemde behandeling. 

Wanneer, zoals sporadisch voor kan komen, Uw Hulpvraag en ons Behandelplan te ver

uiteen mochten lopen en wij na onderling overleg

geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de wijze van de fysiotherapeutische

benadering, dan wordt de behandeling

(met verwijzing naar elders) in onze praktijk voortijdig beŰindigd.

 

Tussentijds bijstellen van het behandelplan

Tijdens de behandelperiode kan blijken dat het zinvol is om ons behandelplan, in

samenspraak met U, bij te stellen. Ook kan het wenselijk zijn om binnen de praktijk

(tijdelijk) te wisselen van behandelaar. Dit wordt bijvoorbeeld aan U voorgesteld wanneer

dit in het belang is van een sneller herstel (denk bv aan de noodzaak van manuele

therapie) of om de continu´teit van Uw behandeling te kunnen garanderen. Ook dit

gebeurt uiteraard alleen met Uw instemming.

 

Afronding van de behandelperiode

Wanneer het behandeldoel bereikt is, vindt in samenspraak met U afbouw en afronding

van de behandeling plaats. Wanneer er het herstel niet volgens plan en verwachting

verloopt verwijzen wij U, met verslaglegging over behandelverloop, naar Uw huisarts of

specialist voor nader onderzoek en advies.

 

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Voor een fysiotherapeutische behandeling in onze praktijk heeft U geen verwijzing van

een(huis)arts of specialist nodig. U kunt zich met Uw klacht rechtstreeks tot ons

wenden. Wanneer wij tijdens de eerste sessie alsnog zaken mochten signaleren die

een nader medisch onderzoek noodzakelijk maken dan verwijzen wij U door naar Uw

behandelend (huis)arts.

 

Vraag ons vooral om uitleg, wanneer er voor U onduidelijkheden

mochten blijven bestaan.

Klik hier voor onze vernieuwde privacy policy